สังคม ส31101
ประวัติศาสตร์ พัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน การดำรงชีวิตประชากร
ดินแดนประวันออกเฉียงใต้ ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน
ดินแดนประวันออกเฉียงใต้ ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน
ใบงานที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม
นักเรียนตอบใบงาน ครูเฉลย