สังคม ส31101
ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
เปรียบเทียบเศรษฐกิจสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบัน
เปรียบเทียบเศรษฐกิจสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบัน
ความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยโบราณและสมัยใหม่
ใบงานที่ 56
นักเรียนตอบคาม / การตั้งอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้