สังคม ส31101
ประวัติศาสตร์ ทบทวนและทดสอบ
ตอบคำถามจากแบบฝึกหัด ข้อ 1-10
ตอบคำถามจากแบบฝึกหัด ข้อ 1-10
ตอบคำถามจากแบบฝึกหัด ข้อ 11-20
อธิบาย เฉลยแบบฝึกหัดข้อ 1-10
อธิบาย เฉลยแบบฝึกหัดข้อ 11-20