วิทยาศาสตร์ ว31101
การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ
สาระการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ
สาระการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ
การสังเกตุการเคลื่อนที่ของเหรียญตกในแนวดิ่ง และแนวโค้ง
การทดลอง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ (แบบที่ 1 กระดาษตกจากที่สูง)
ผลการทดลอง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ (แบบที่ 1 กระดาษตกจากที่สูง)