วิทยาศาสตร์ ว31101
การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ
การทดลอง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ (แบบที่ 2 ขว้างลูกบอลในแนวต่างๆ)
การทดลอง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ (แบบที่ 2 ขว้างลูกบอลในแนวต่างๆ)
การทดลอง การเคลื่อนที่ของวัตถุ (แบบที่ 3 แนววงกลม, แบบที่ 4 แนวโค้งของวงกลม)
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (Simple Hamonics Motion)
การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบต่างๆ ได้แก่ การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แนวโค้ง