วิทยาศาสตร์ ว31101
การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ ตำแหน่งของวัตถุ
สาระการเรียนรู้เรื่อง การระบุตำแหน่งของวัตถุ
สาระการเรียนรู้เรื่อง การระบุตำแหน่งของวัตถุ
การบอกตำแหน่งของวัตถุ
การทดลองเรื่อง ตำแหน่งของวัตถุ (กิจกรรมนั่งอยู่ที่ไหน)
การบอกตำแหน่งของวัตถุ - ระยะห่างและทิศทางของวัตถุ เทียบกับจุดอ้างอิง