วิทยาศาสตร์ ว31101
การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ ตำแหน่งของวัตถุ
การบอกตำแหน่งของวัตถุ (ต่อ)
การบอกตำแหน่งของวัตถุ (ต่อ)
กิจกรรม เขียนลายแทงมหาสมบัติ
ระยะทางของวัตถุที่เคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นถึงตำแหน่งสุดท้าย อาจมีขนาดเท่ากันหรือต่างกัน