วิทยาศาสตร์ ว31101
การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ ตำแหน่งของวัตถุ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ตำแหน่งของวัตถุ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ตำแหน่งของวัตถุ
กิจกรรม เดินเพื่อการเรียนรู้
การกระจัด - ระยะทางในแนวตรงจากจุดเริ่มต้นไปยังตำแหน่งสุดท้ายของวัตถุ
ปริมาณทางวิทยาศาสตร์ (ปริมาณสเกลาร์, ปริมาณเวกเตอร์)