วิทยาศาสตร์ ว31101
การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ ตำแหน่งของวัตถุ
ปริมาณการกระจัด และสัญญลักษณ์แทนการกระจัด
ปริมาณการกระจัด และสัญญลักษณ์แทนการกระจัด
ปริมาณเวกเตอร์ และปริมาณสเกลาร์
ตัวอย่างเปรียบเทียบ ระยะทางกับการกระจัด
ตัวอย่างเปรียบเทียบ ระยะทางกับการกระจัด (ต่อ)