วิทยาศาสตร์ ว31101
การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ ความเร็วและอัตราเร็วของวัตถุ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ความเร็วและอัตราเร็วของวัตถุ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ความเร็วและอัตราเร็วของวัตถุ
อัตราเร็วในชีวิตประจำวัน
ตัวอย่างการคำนวณอัตราเร็วของนักกรีฑา
อัตราเร็ว (speed) คืออะไร? ความเร็ว (velocity) คืออะไร?