วิทยาศาสตร์ ว31101
การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ ความเร็วและอัตราเร็วของวัตถุ
ตัวอย่างคำนวณเรื่อง อัตราเร็ว และความเร็ว
ตัวอย่างคำนวณเรื่อง อัตราเร็ว และความเร็ว
อัตราเร็วเฉลี่ย และความเร็วเฉลี่ย
มาตรวัดอัตราเร็ว และตัวอย่างคำนวณอัตราเร็วจาก km/h เป็น m/s