วิทยาศาสตร์ ว31101
การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ สำรวจตรวจสอบ ความเร็วและอัตราความเร็วของวัตถุ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ความเร็วและอัตราความเร็วของวัตถุ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ความเร็วและอัตราความเร็วของวัตถุ
คำถามท้ายบท ความเร็วและอัตราเร็วของวัตถุ - ระยะทาง
คำถามท้ายบท ความเร็วและอัตราเร็วของวัตถุ - การกระจัด
คำถามท้ายบท ความเร็วและอัตราเร็วของวัตถุ - การบอกตำแหน่งของวัตถุ