วิทยาศาสตร์ ว31101
การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ สำรวจตรวจสอบ ความเร็วและอัตราความเร็วของวัตถุ
คำถามท้ายบท ความเร็วและอัตราเร็วของวัตถุ - ระยะทาง
คำถามท้ายบท ความเร็วและอัตราเร็วของวัตถุ - ระยะทาง
คำถามท้ายบท ความเร็วและอัตราเร็วของวัตถุ - โจทย์คำนวณอัตราเร็ว ความเร็ว
คำถามท้ายบท ความเร็วและอัตราเร็วของวัตถุ - โจทยย์คำนวณอัตราเร็วเฉลี่ย ความเร็วเฉลี่ย
คำถามท้ายบท ความเร็วและอัตราเร็วของวัตถุ - การบอกตำแหน่งของวัตถุ