สุขศึกษา พ31101
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ เกณฑ์มาตรฐานทางการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ภาวะการทำงานของร่างกายและการดูแลสุขภาพ
ภาวะการทำงานของร่างกายและการดูแลสุขภาพ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสุขภาพ การพัฒนากายและจิต