วิทยาศาสตร์ ว31101
แรงที่กระทำต่อวัตถุ แรงที่กระทำต่อวัตถุ
การทดลองเรื่อง มาวัดแรงกันเถอะ
การทดลองเรื่อง มาวัดแรงกันเถอะ
ผลการทดลองเรื่อง มาวัดแรงกันเถอะ
แรงที่กระทำต่อวัตถุเป็นปริมาณเวกเตอร์
หน่วยของแรงคือ นิวตัน (N) ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์