วิทยาศาสตร์ ว31101
แรงที่กระทำต่อวัตถุ การรวมแรง
แรง 3 แรงที่กระทำต่อวงแหวน - ผลลัพธ์ของ 2 แรงแรก มีขนาดเท่ากับแรงที่ 3 แต่ทิศตรงข้าม
แรง 3 แรงที่กระทำต่อวงแหวน - ผลลัพธ์ของ 2 แรงแรก มีขนาดเท่ากับแรงที่ 3 แต่ทิศตรงข้าม
ปริมาณเวกเตอร์ 2 เวกเตอร์เท่ากัน หมายถึง มีขนาดเท่ากัน และทิศทางเดียวกัน
การรวมปริมาณเวกเตอร์ที่มีทิศเดียวกัน ทิศตรงข้ามกัน ทิศตั้งฉากกัน
การหาผลรวมของแรงลัพธ์ของหลายแรงกระทำต่อวัตถุ โดยวิธีต่อหางต่อหัว