วิทยาศาสตร์ ว31101
แรงที่กระทำต่อวัตถุ แรงโน้มถ่วงของโลก
สาระการเรียนรู้เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก
สาระการเรียนรู้เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก
การทดลองเรื่อง การวัดแรงโน้มถ่วงของโลก
ผลการทดลองเรื่อง การวัดแรงโน้มถ่วงของโลก และกราฟความสัมพันธ์
สรุปผลการทดลองเรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก