วิทยาศาสตร์ ว31101
แรงที่กระทำต่อวัตถุ แรงโน้มถ่วงของโลก
น้ำหนักของวัตถุคือ แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อมวลของวัตถุ
น้ำหนักของวัตถุคือ แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อมวลของวัตถุ
แรงโน้มถ่วงมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน
แรงโน้มถ่วงเกิดมาจากมวลดึงดูดซึ่งกันและกัน
น้ำหนักของวัตถุบนโลก เกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวลของวัตถุและโลก