วิทยาศาสตร์ ว31101
แรงที่กระทำต่อวัตถุ แรงเสียดทาน
สาระการเรียนรู้เรื่อง แรงเสียดทาน
สาระการเรียนรู้เรื่อง แรงเสียดทาน
เกรินนำเรื่อง แรงเสียดทาน
การทดลองเรื่อง รู้จักแรงเสียดทาน ตอนที่ 1
แรงเสียดทานคือ แรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ ที่เกิดจากผิวสัมผัสของวัถตุ 2 ชิ้น