วิทยาศาสตร์ ว31101
แรงที่กระทำต่อวัตถุ แรงเสียดทาน
การทดลองเรื่อง รู้จักแรงเสียดทาน ตอนที่ 2
การทดลองเรื่อง รู้จักแรงเสียดทาน ตอนที่ 2
แรงเสียดทานคือ แรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัส แต่ทิศตรงข้ามกับแรงที่มากระทำ
ในการออกแรงดึงถุงทราย มีแรงใดกระทำต่อถุงทรายบ้าง
กิจกรรมในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับแรงเสียดทาน