วิทยาศาสตร์ ว31101
แรงที่กระทำต่อวัตถุ งานและกำลัง
งานเกิดเมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกับแรง และโจทย์คำนวณ
งานเกิดเมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกับแรง และโจทย์คำนวณ
โจทย์คำนวณเรื่องงาน
กำลัง (Power) คืออัตราส่วนระหว่างงานที่ทำได้ กับเวลาที่ใช้ และโจทย์คำนวณ
อุปกรณ์ผ่อนแรง ได้แก่ รอก ค้อน ชะแลง