วิทยาศาสตร์ ว31101
แรงที่กระทำต่อวัตถุ โมเมนต์ของแรง
สาระการเรียนรู้เรื่อง โมเมนต์ของแรง
สาระการเรียนรู้เรื่อง โมเมนต์ของแรง
โมเมนต์ของแรงคือ แรงที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุหมุน
การทดลองเรื่อง สมดุลของคาน
การทดลองเรื่อง สมดุลของคาน (ต่อ) และผลการทดลอง