วิทยาศาสตร์ ว31101
แรงที่กระทำต่อวัตถุ โมเมนต์ของแรง
การหาผลคูณของน้ำหนักถุงทรายกับระยะทางจากแนวแรงไปจุดหมุน
การหาผลคูณของน้ำหนักถุงทรายกับระยะทางจากแนวแรงไปจุดหมุน
สรุปผลเรื่อง สมดุลของแรง - แรงที่ดึงใกล้จุดหมุนจะมากกว่าแรงที่ดึงไกลจุดหมุน
สรุปผล (ต่อ) - ผลคูณระหว่างแรงที่ดึงกับระยะห่างจากจุดหมุนในตำแหน่งต่างๆ