วิทยาศาสตร์ ว31101
แรงที่กระทำต่อวัตถุ โมเมนต์ของแรง
ชนิดของโมเมนต์ (โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา, โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา)
ชนิดของโมเมนต์ (โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา, โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา)
การคำนวณเรื่องโมเมนต์ - ตัวอย่างที่ 1
การคำนวณเรื่องโมเมนต์ - ตัวอย่างที่ 2, 3
คำถามท้ายบทเรื่องโมเมนต์