วิทยาศาสตร์ ว31101
แรงที่กระทำต่อวัตถุ ผลของแรงต่อความเร่งของวัตถุ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ผลของแรงต่อความเร่งของวัตถุ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ผลของแรงต่อความเร่งของวัตถุ
แรงทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่างและความเร็ว
การทดลองเรื่อง การวัดความเร็วในการเคลื่อนที่ของกระดาษ
สรุปผลการทดลองเรื่อง การวัดความเร็วในการเคลื่อนที่ของกระดาษ