วิทยาศาสตร์ ว31101
แรงที่กระทำต่อวัตถุ ผลของแรงต่อความเร่งของวัตถุ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ผลของแรงต่อความเร่งของวัตถุ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ผลของแรงต่อความเร่งของวัตถุ
การทดลองเรื่อง การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ
ผลการทดลอง และกราฟแสดงความเร็วเฉลี่ยในการตกของวัตถุ
การตกของถุงทราย ความเร็วของถุงทรายจะเพิ่มขึ้น และคำถามท้ายการทดลอง