วิทยาศาสตร์ ว31101
แรงที่กระทำต่อวัตถุ คำถามท้ายหน่วย
คำถามท้ายบทเรื่องโมเมนต์ - ข้อ 1
คำถามท้ายบทเรื่องโมเมนต์ - ข้อ 1
คำถามท้ายบทเรื่องโมเมนต์ - ข้อ 2, 3
คำถามท้ายบทเรื่องโมเมนต์ - ข้อ 4, 5, 6
คำถามท้ายบทเรื่องโมเมนต์ - ข้อ 7, 8