วิทยาศาสตร์ ว31101
แรงที่กระทำต่อวัตถุ คำถามท้ายหน่วย
ตัวอย่างโจทย์คำนวณเรื่อง งาน
ตัวอย่างโจทย์คำนวณเรื่อง งาน
แบบฝึกหัดคำนวณเรื่อง งาน
ตัวอย่างการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยมีแรงกระทำต่อวัตถุ
แบบทดสอบเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่