สุขศึกษา พ31101
การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ การป้องกันโรค อาหารและผลิตภันฑ์สุขภาพสำหรับวัยรุ่น
รู้จักสำรวจตัวเองเรื่อง สุขอนามัย สุขนิสัย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รู้จักสำรวจตัวเองเรื่อง สุขอนามัย สุขนิสัย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การเจริยเติบโตของร่างกายและมลพิษต่างๆ
แนวทางปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ การแปรงฟันให้ถูกสุขลักษณะ การเลือกอาหารสำหรับวัยรุ่น