สุขศึกษา พ31101
การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ การป้องกันโรค สุขภาพกายและสุขภาพจิต
นำเข้าสู่บทเรียน ความสำคัญของสุขภาพ การบันทึกแบบสำรวจสุขภาพร่างกาย องค์ประกอบของสมรรถภาพ
นำเข้าสู่บทเรียน ความสำคัญของสุขภาพ การบันทึกแบบสำรวจสุขภาพร่างกาย องค์ประกอบของสมรรถภาพ
สุขภาพทางจิต สุขภาพทางสังคม สุขภาพทางจิตวิญญาน ข้อดีของการมีสุขภาพดี
สุขภาพจิตและการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรม
ความสมดุลของสุขภาพกายและสุขภาพจิต กินเป็น อยู่เป็น สังคมเป็น สมาธิเป็น