สุขศึกษา พ31101
การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ การป้องกันโรค การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา นัทนาการ และการพักผ่อนเพื่อสุขภาพ
ลักษณะของบุคลิกภาพ การประเมินบุคลิกภาพที่ดี ตารางการประเมินการออกกำลังกาย
ลักษณะของบุคลิกภาพ การประเมินบุคลิกภาพที่ดี ตารางการประเมินการออกกำลังกาย
การออกกำลังกายแต่ละช่วงอายุ การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และป้องกันปัญหาต่างๆ
ประโยชน์ของการออกกำลังกาย ในด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ วิธีการวางแผนการออกกำลังกาย