สุขศึกษา พ31101
การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ การป้องกันโรค การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา นัทนาการ และการพักผ่อนเพื่อสุขภาพ
การส่งเสริมการออกกำลังกาย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การส่งเสริมการออกกำลังกาย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ปิรามิดสุขภาพ
ความดันโลหิตสูง ตารางชนิดของอาหารและปริมาณคลอเลสเตอรอล
การเริ่มต้นการออกกำลังกาย