สุขศึกษา พ31101
การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ การป้องกันโรค การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา นัทนาการ และการพักผ่อนเพื่อสุขภาพ
ดูภาพแล้วตอบคำถามเกี่ยวกับการออกกำลังกาย ภาวะโรคอ้วนจากการขาดการออกกำลังกาย
ดูภาพแล้วตอบคำถามเกี่ยวกับการออกกำลังกาย ภาวะโรคอ้วนจากการขาดการออกกำลังกาย
อัตราชีพจรของแต่ละช่วงวัย การเต้นของหัวใจและระบบการหายใจ การออกกำลังกายมากเกินไป
หลักการออกกำลังกาย การประเมินการออกกำลังกาย ประโยชน์ของการออกกำลังกาย