สุขศึกษา พ31101
การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ การป้องกันโรค (2) การส่งเสริมสุขภาพจิต
การส่งเสริมสุขภาพจิต ความเครียด ปัญหาสุขภาพจิตและวิธีแก้ไข
การส่งเสริมสุขภาพจิต ความเครียด ปัญหาสุขภาพจิตและวิธีแก้ไข
สุขอนามัย การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ การป้องกันโรค
วงจรสุขภาพกาย สุขภาพจิต พฤติกรรม การประเมินสุขภาพจิต
วงจรปัญหาสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว ชุมชน ตารางประเมินสุขภาพ