สุขศึกษา พ31101
การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ การป้องกันโรค (2) การป้องกันโรคและความต้านทาน
การเกิดโรคและความต้านทานโรค นมแม่กับนมวัว การสร้างภูมิต้านทานด้วยวัคซีน
การเกิดโรคและความต้านทานโรค นมแม่กับนมวัว การสร้างภูมิต้านทานด้วยวัคซีน
ความสำคัญของพฤติกรรมสุขภาพและการป้องกันโรค
ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ การดำรงสุขภาพอย่างมีความสุข พฤติกรรมด้านสุขภาพและใบงาน