สุขศึกษา พ31101
การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ การป้องกันโรค (2) โรคติดต่อ
โรคติดต่อในชีวิตประจำวัน โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง โรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ
โรคติดต่อในชีวิตประจำวัน โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง โรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ
โรคไม่ติดต่อ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
ไข้หวัดธรรมดาแลไข้หวัดใหญ่
ภาพแสดงโรคติดต่อชนิดต่างๆ การประเมินภาวะสุขภาพ