สุขศึกษา พ31101
ความปลอดภัยในชีวิต สิ่งเสพติดให้โทษ
ทบทวนชนิดของยาเสพติด การป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติด
ทบทวนชนิดของยาเสพติด การป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติด
การป้องกันปัญหายาเสพติด ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
บทบาทของรัฐบาลและการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด