วิทยาศาสตร์ ว32101
สารอาหารกับการดำรงชีวิต การคำนวณพลังงานในอาหาร
ปฏิบัติการทดลองพลังงานในอาหาร
ปฏิบัติการทดลองพลังงานในอาหาร
บันทึกผลการทดลองการตรวจสอบพลังงานในอาหาร
อภิปรายผลการทดลองตรวจสอบพลังงานในอาหาร และตอบคำถามท้ายการทดลอง
อธิบายหน่วยวัดพลังงานในอาหาร เครื่องมือวัดพลังงานในอาหาร