วิทยาศาสตร์ ว32101
สารอาหารกับการดำรงชีวิต สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน
ทบทวนสารอาหารที่ให้พลังงาน อธิบายสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน
ทบทวนสารอาหารที่ให้พลังงาน อธิบายสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน
ออกแบบวิธีการทดสอบ และออกแบบตารางบันทึกผล
ฝึกการตั้งสมมติฐานการทดลอง
บอกวิธีการทดสอบสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานกับผลไม้ชนิดอื่น ๆ