วิทยาศาสตร์ ว32101
สารอาหารกับการดำรงชีวิต สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน
ทำปฏิบัติการทดสอบสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน (1)
ทำปฏิบัติการทดสอบสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน (1)
ทำปฏิบัติการทดสอบสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน (2)
การอภิปรายผลการทดลอง
การตอบคำถามและสรุปผลการทดลอง