วิทยาศาสตร์ ว32101
สารอาหารกับการดำรงชีวิต สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน
อธิบายกระบวนการทดสอบวิตามิซีในน้ำผัก
อธิบายกระบวนการทดสอบวิตามิซีในน้ำผัก
การจำแนกประเภทของวิตามินตามชนิดของตัวทำละลาย
วิตามิน C
การตอบคำถามเกี่ยวกับวิตามิน