วิทยาศาสตร์ ว32101
สารอาหารกับการดำรงชีวิต ความต้องการพลังงานของร่างกาย
ทบทวนประเภทของวิตามิน
ทบทวนประเภทของวิตามิน
การนำพลังงานจากอาหารไปใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของร่างกาย
ปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการ
ตัวอย่างโจทย์การคำนวณปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการ