วิทยาศาสตร์ ว32101
สารอาหารกับการดำรงชีวิต ความต้องการพลังงานของร่างกาย
ฝึกการคำนวณพลังงานที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน
ฝึกการคำนวณพลังงานที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน
ฝึกการคำนวณพลังงานที่ได้รับจากอาหาร
การคำนวณดัชนีมวลกาย
ตัวอย่างโจทย์การคำนวณดัชนีมวลกาย