วิทยาศาสตร์ ว31101
พลังงาน ความหมายของงาน พลังงาน
สาระการเรียนรู้เรื่อง พลังงานจากการตกของวัตถุ
สาระการเรียนรู้เรื่อง พลังงานจากการตกของวัตถุ
พลังงานในชีวิตประจำวันมีหลายรูปแบบ เช่น พลังงานแสง พลังงานจลน์ พลังงานความร้อน
พลังงานสามารถเปลี่ยนจากรูปหนึ่ง ไปเป็นพลังงานรูปอื่นได้
การทดลองและผลการทดลองเรื่อง พลังงานจากการตกของวัตถุ