วิทยาศาสตร์ ว31101
พลังงาน ความหมายของงาน พลังงาน
สรุปผลการทดลองเรื่อง พลังงานจากการตกของวัตถุ
สรุปผลการทดลองเรื่อง พลังงานจากการตกของวัตถุ
พลังงานจลน์ที่พบในชีวิตประจำวัน
พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานจลน์เปลี่ยนมาจากพลังงานศักย์
ผลรวมของพลังงานศักย์โน้มถ่วงกับพลังงานจลน์ จะคงที่ทุกระยะความสูง