วิทยาศาสตร์ ว31101
พลังงาน พลังงานกล
สาระการเรียนรู้เรื่อง ตรวจสอบพลังงานกล
สาระการเรียนรู้เรื่อง ตรวจสอบพลังงานกล
พลังงานจลน์ และพลังงานศักย์โน้มถ่วง
พลังงานกล = พลังงานจลน์ + พลังงานศักย์โน้มถ่วง
วัตถุที่ตกจากที่สูง วัตถุจะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงลดลง พลังงานจลน์เพิ่มขึ้น