วิทยาศาสตร์ ว31101
พลังงาน พลังงานความร้อน
สาระการเรียนรู้เรื่อง พลังงานความร้อน พลังงานความร้อนคืออะไร
สาระการเรียนรู้เรื่อง พลังงานความร้อน พลังงานความร้อนคืออะไร
แคลอรี่เป็นหน่วยวัดพลังงงานความร้อนในอาหาร และพลังงานความร้อนจากการขัดถู