วิทยาศาสตร์ ว31101
พลังงาน พลังงานความร้อน
ตัวอย่างการเปลี่ยนรูปของพลังงาน เช่น นิ้วมือถูกับโต๊ะ หลอดไฟฟ้า
ตัวอย่างการเปลี่ยนรูปของพลังงาน เช่น นิ้วมือถูกับโต๊ะ หลอดไฟฟ้า
การทดลองเรื่อง การเกิดพลังงานความร้อน
พลังงานความร้อนเป็นพลังงานที่เปลี่ยนมาจากพลังงานรูปอื่นได้
พลังงานความร้อนทำให้โมเลกุลของแข็งมีพลังงานจลน์มากขึ้น โมเลกุลจึงชนกันมากขึ้น