วิทยาศาสตร์ ว31101
พลังงาน การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
สาระการเรียนรู้เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
สาระการเรียนรู้เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
ชนิดของเทอร์โมมิเตอร์
หน่วยบอกอุณหภูมิ (เซลเซียส, ฟาเรนไฮต์, เคลวิน) และมาตราส่วนบนเทอร์โมมิเตอร์
ตัวอย่างโจทย์คำนวณเรื่อง เปลี่ยนหน่วยบอกอุณหภูมิ