วิทยาศาสตร์ ว31101
พลังงาน การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
ตัวอย่างการคำนวณ พลังงานความร้อนในอาหาร (แคลอรี่)
ตัวอย่างการคำนวณ พลังงานความร้อนในอาหาร (แคลอรี่)
การทดลองเรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน (การพาความร้อน)
สรุปผลการทดลองเรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน และคำถามท้ายการทดลอง
การถ่ายโอนพลังงานแบบต่างๆ เช่น การพาความร้อน การนำความร้อน การแผ่รังสี